Privacyverklaring

1. Algemeen

www.deboon.be wordt beheerd door vzw Vlaamse Literatuurprijs, opgericht op 26 februari 2021 en met maatschappelijke zetel in Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen.

Alle persoonsgegevens die we krijgen in het kader van onze interacties met jou als bezoeker van onze website worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’).

In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we over jou verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Daarnaast vind je hier terug welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen.

Deze verklaring geldt zowel voor online als offline gegevensverwerking.

Als je ervoor kiest om bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, kun je mogelijk geen beroep doen op onze diensten.

Onderstaande verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie punt 13).

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is:

  • vzw Vlaamse Literatuurprijs
  • Van Noortstraat 20
  • 2018 Berchem –Antwerpen
  • Ondernemingsnummer 0850.465.910

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kun je steeds contact opnemen met vzw Vlaamse Literatuurprijs. De contactgegevens vind je onder punt 12.

3. Doel van de verwerking

Vzw Vlaamse Literatuurprijs verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We verwerken je gegevens afhankelijk van hoe en waarom je met vzw Vlaamse Literatuurprijs communiceert.

Als je de website enkel bezoekt, houden we geen persoonlijke gegevens van je bij.

Als je via het formulier één of meerdere boeken inzendt, houden we je contactgegevens bij om je op de hoogte te houden van de voortgang van je dossier. We laten je via mail weten of we je boeken goed ontvangen hebben, en wanneer ze worden opgestuurd naar de jury. Ook zullen we je per mail op de hoogte houden van de selecties (longlist, shortlist, winnaars) die de jury’s maken.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Wanneer je één of meerdere boeken inzendt via het formulier op de website, verwerken we volgende persoonsgegevens:

  • persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres);
  • gegevens over de boeken die je inzendt.

We zullen geen gevoelige gegevens (persoonsgegevens met informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksuele leven of seksuele geaardheid) of persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verzamelen.

5. Bron van je persoonsgegevens

We verkrijgen je persoonsgegevens door onze interacties met jou via onze website, e-mail, post of telefoon. We kunnen je persoonsgegevens ook verkrijgen via publieke bronnen.

6. Ontvangers van je persoonsgegevens

Onze IT-, web-, cloud- en softwareleveranciers kunnen toegang hebben tot je persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Deze dienstverleners mogen je persoonsgegevens nooit gebruiken voor eigen doeleinden en zijn steeds gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of -aandelen.

7. Bewaartermijn

Vzw Vlaamse Literatuurprijs houdt je persoonsgegevens bij zolang ze die nodig heeft voor de eerder omschreven doeleinden of omwille van de wettelijke verplichting die op haar rust.

8. Doorgifte buiten de EU/EER

We geven je persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Vzw Vlaamse Literatuurprijs baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, zoals profiling.

10. Beveiligingsmaatregelen

Vzw Vlaamse Literatuurprijs verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. De maatregelen zijn steeds op basis van de huidige technologische mogelijkheden.

11. Wat zijn je rechten?

Je beschikt over verschillende rechten om de persoonsgegevens die we van jou verwerken te beheren. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in punt 12.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen we je om een kopie van je identiteitskaart vragen.

a. Recht op inzage en correctie

Indien je wilt weten welke persoonsgegevens vzw Vlaamse Literatuurprijs van jou verwerkt en voor welke doeleinden ze dat doet, kun je contact met ons opnemen. Je kunt ook vragen om eventuele foute persoonsgegevens te verbeteren of je gegevens te wijzigen.  

b. Recht op verwijdering en beperking

Je hebt het recht om ons te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na je verzoek tot verwijdering bewaard worden door vzw Vlaamse Literatuurprijs. We hebben soms een wettelijke verplichting om de gegevens een bepaalde tijd bij te houden. Wanneer je een gegronde reden hebt, kun je ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als je de juistheid van de gegevens betwist.  

c. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of past in het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, kan je op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.  

d. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van je (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en vzw Vlaamse Literatuurprijs, kun je ons vragen om je persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou te bezorgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés verloopt.  

e. Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens door vzw Vlaamse Literatuurprijs gebaseerd is op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van je toestemming.

f. Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie over het gebruik van je persoonsgegevens door vzw Vlaamse Literatuurprijs. Je moet de klachtmelden via het klachtenformulier op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie:

12. Contact

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door vzw Vlaamse Literatuurprijs of over deze privacyverklaring, of als je je rechten zoals omschreven in punt 11 wilt uitoefenen, kun je met ons contact opnemen via:

Vzw Vlaamse Literatuurprijs werkt nauw samen met Literatuur Vlaanderen en haar Data Protection Officer (DPO). Je kunt contact opnemen met de DPO via dpo@literatuurvlaanderen.be.

13. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Je vindt de laatste versie steeds terug op https://www.deboon.be/privacy.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 2 april 2021.