Reglement '21-'22

Art.1

De jaarlijkse literaire prijzen, de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur, worden uitgereikt en beheerd door de vzw Vlaamse Literatuurprijs.

Art.2

De beslissingen over het algemene kader van de literaire prijzen worden genomen door het bestuur. Deze beslissingen betreffen, in uitvoering van de statutaire bepalingen, de organisatie, het personeelsbeleid, het financieel beleid, de afspraken met externe partners en de samenstelling van de vakjury’s. 

Art. 3 - De jury’s

3.1.

De juryleden moeten in staat zijn literaire kwaliteit te beoordelen.

Bij de samenstelling van de jury‘s wordt gestreefd naar genderevenwicht en de toepassing van het charter voor inclusie van het Boekenoverleg. Minstens één jurylid komt niet uit Vlaanderen (maar wel uit Nederland, Suriname of een andere regio of land, verband houdend met het Nederlands taalgebied.)

Bestuurders kunnen in de periode van hun mandaat geen juryleden zijn.

3.2.

De jury’s bestaan uit een voorzitter, aangeduid door het bestuur, en minstens vijf en maximaal zeven andere leden. De juryleden worden aangeduid voor twee jaar. De voorzitter wordt aangeduid voor één jaar. Bij de keuze van de voorzitters houdt het bestuur rekening met hun maatschappelijke uitstraling.

De juryleden ontvangen een honorarium van 2.500 euro, exclusief verplaatsingskosten.

De jury’s hebben adviesrecht naar het bestuur over de organisatie en het reglement.

3.3.

De jury’s hebben de opdracht de inzendingen te beoordelen, het juryverslag op te maken en de prijzen toe te kennen. De juryvoorzitter zorgt ervoor dat de vergaderingen correct verlopen en is verantwoordelijk voor het juryverslag. De jury beslist volstrekt onafhankelijk en beraadslaagt geheim. De juryvoorzitter heeft net als de andere juryleden stemrecht. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.

3.4.

De prijs wordt altijd toegekend. Tegen de beslissingen van de jury is geen verhaal mogelijk, van welke aard ook. Over de stemmingen of deinterne discussies van de jury wordt niet gecommuniceerd.

3.5.

Elke jury nomineert op de eerste zaterdag van december een longlist van hoogstens vijftien boeken die voor de respectieve prijzen in aanmerking komen en aan de criteria van dit reglement voldoen.

Vervolgens kiest elke jury in de derde week van januari een shortlist van vijf boeken .

 

Art.4 - Criteria

4.1.

De Boon worden uitgereikt aan het beste Nederlandstalige boek in de categorieën fictie en literaire non-fictie enerzijds en kinder- en jeugdliteratuur anderzijds.

4.2.

Onder ‘Nederlandstalig’ wordt begrepen een boek dat oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is.

Hardheidsclausule: als de toepassing van dit artikel, gezien de hoofddoelstellingen van de organisatie, leidt tot onbillijkheden of onrechtvaardigheden, dan kan het bestuur besluiten om af te wijken van hetgeen in dit artikel werd bepaald.

4.3.

Tot de categorie fictie en non-fictie behoren boeken die door de uitgever of de importeur worden aangemerkt met de volgende NUR-categorieën:

Tot de categorie kinder- en jeugdliteratuur behoren boeken die door de uitgever of de importeur worden aangemerkt met een van de volgende NUR-categorieën:

4.4.

De boeken moeten bij een professionele uitgeverij zijn uitgebracht: De professionaliteit van de uitgeverij moet aan minimumvoorwaarden voldoen en wordt beoordeeld in relatie met de boekhandel en bibliotheek en in relatie met de auteur. De boeken hebben een ISBN-nummer en zijn opgenomen in Boekenbank en CB Online (Centraal Boekhuis). De uitgeverij verzorgt een aanbieding aan de boekhandel en hanteert de gebruikelijke leveringsvoorwaarden.

Manuscripten en drukproeven komen niet in aanmerking, evenals uitgaven in eigen beheer of publicaties bij een self-publishingbedrijf, een printing-on-demandaanbieder of een drukkerij.

4.5.

De boeken die voor de prijzen in aanmerking komen, dienen voor het eerst te zijn uitgegeven tussen 1 november van het voorgaande jaar en 31 oktober van het lopende jaar. Bij twijfel over de precieze datum van uitgave geldt de verschijningsdatum zoals vermeld in Boekenbank. Bij twijfel over de precieze verschijningsdatum beslist het bestuur.

4.6.

Voor de prijs en de shortlist komen alleen boeken in aanmerking van auteurs die, behoudens redenen van overmacht, op de prijsuitreiking aanwezig zijn de prijs persoonlijk in ontvangst nemen.

4.7.

Postuum verschenen uitgaven zijn uitgesloten van deelname; de auteur dient ten tijde van het verschijnen van het boek in leven te zijn.

4.8.

De boeken mogen niet eerder in boekvorm verschenen zijn; ook heruitgaven en verzameld werk waarvan het grootste deel eerder in boekvorm werd gepubliceerd, worden uitgesloten van deelname. Een bundeling van verhalen of essays die eerder apart verschenen zijn, kan wel in aanmerking komen voordeelname.

Art.5 - Organisatie

5.1.

De inzendende partij (uitgeverij, importeur of auteur) bepaalt naar eigen keuze de boeken die meedingen naar de Boon.

Van elke aangemelde titel worden zeven papieren exemplaren ingestuurd. Deze boeken worden niet terugbezorgd.

De inzending van de titels kan op twee manieren:

  • Als de uitgeverij een klantennummer bij hetCentraal Boekhuis (CB) heeft, zal de distributie van de zeven exemplaren naar de juryleden via het Centraal Boekhuis (CB) verlopen. De uitgeverij raadpleegt voor de kandidaat-titel CB Online en duidt op het platform aan dat de titel in aanmerking komt voor de Boon.
  • Als de uitgeverij geen klantennummer heeft bij Centraal Boekhuis (CB), verstuurt de inzender zeven exemplaren naar het secretariaat van de vzw Vlaamse Literatuurprijs: Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Antwerpen.

Wie titels aanmeldt, verklaart zich akkoord met onderhavig reglement. De inzenders worden verzocht om volgens volgende data de kandidaat-titels aan te melden en op te sturen:

  • 1 april 2021 is de deadline voor het aanmelden en opsturen van titels die vanaf 1 november 2020 zijn verschenen.
  • 1 juni 2021 is de deadline voor het aanmelden en opsturen van titels van de voorjaarsaanbieding 2021.
  • 1 september 2021 is de deadline voor het aanmelden en opsturen van titels van de zomeraanbieding 2021.
  • 10 oktober 2021 is de uiterste deadline voor het aanmelden van titels. 

Voor elke titel die de inzender aanmeldt, bezorgt hij het secretariaat ook een pdf via mailto:info@deboon.be.

5.2.

Zodra de shortlist van de genomineerde titels bekend is, stellen de uitgevers/invoerders/auteurs van deze titels bijkomend 20 exemplaren ter beschikking aan de organisatie ten behoeve van activiteiten inzake communicatie, promotie, ed.

De uitgevers of invoerders en de auteurs van de genomineerdeboeken worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die de organisatie zich voorneemt rond de prijsuitreiking te organiseren.

Art.6 - De prijzen

6.1.

De winnaars van de Boon ontvangen een bedrag van 50.000 euro. De jury bekroont een boek en geen auteur. Wanneer een boek het resultaat is van een samenwerking tussen auteurs en/of illustratoren, wordt het prijzengeld verdeeld overeenkomstig de verdeling van de auteursrechten zoals afgesproken in het contract met de uitgeverij.

6.2.

De genomineerden van de shortlist ontvangen een bedrag van 2.500 euro. Wanneer een boek het resultaat is van een samenwerking tussen auteurs en/of illustratoren, wordt het prijzengeld verdeeld overeenkomstig de verdeling van de auteursrechten zoals afgesproken in het contract met de uitgeverij.

6.3.

De prijzen worden jaarlijks publiek uitgereikt tussen begin maart en midden april. Het bestuur bepaalt de aard van het evenement en de locatie. De prijzen kunnen samen, dan wel los van elkaar worden uitgereikt.