Reglement de Boon 2025

Art.1

De jaarlijkse literaire prijzen, de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur, worden uitgereikt en beheerd door de vzw Vlaamse Literatuurprijs.

 

Art.2

De beslissingen over het algemene kader van de literaire prijzen worden genomen door het bestuur. Deze beslissingen betreffen, in uitvoering van de statutaire bepalingen, de organisatie, het personeelsbeleid, het financieel beleid, de afspraken met externe partners en de samenstelling van de vakjury’s.

 

Art. 3 - De jury’s

3.1.

De juryleden moeten in staat zijn literaire kwaliteit te beoordelen.

Bij de samenstelling van de jury‘s wordt gestreefd naar genderevenwicht en de toepassing van het ‘Charter voor inclusie’ van het Boekenoverleg. Minstens één jurylid komt niet uit Vlaanderen (maar wel uit Nederland, Suriname of een andere regio of land, verband houdend met het Nederlands taalgebied).

Bestuurders kunnen in de periode van hun mandaat geen juryleden zijn.

3.2.

De jury’s bestaan uit een voorzitter, aangeduid door het bestuur, en minstens 5 en maximaal 7 andere leden. De juryleden worden aangeduid voor twee jaar. De voorzitter wordt aangeduid voor één jaar. Bij de keuze van de voorzitters houdt het bestuur rekening met hun maatschappelijke uitstraling. De juryleden ontvangen een honorarium van 2.500 euro, exclusief verplaatsingskosten. De jury’s hebben adviesrecht naar het bestuur over de organisatie en het reglement.

3.3.

De jury’s hebben de opdracht de inzendingen te beoordelen, het juryverslag op te maken en de prijzen toe te kennen. De juryvoorzitter zorgt ervoor dat de vergaderingen correct verlopen en is verantwoordelijk voor het juryverslag. De jury beslist volstrekt onafhankelijk, ook ten opzichte van de andere jury, en beraadslaagt geheim. De juryvoorzitter heeft net als de andere juryleden stemrecht. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.

 3.4.

De prijs wordt altijd toegekend. Tegen de beslissingen van de jury is geen verhaal mogelijk, van welke aard ook. Over de stemmingen of de interne discussies van de jury wordt niet gecommuniceerd.

3.5.

Elke jury nomineert begin december een longlist van hoogstens 15 boeken die voor de respectieve prijzen in aanmerking komen en aan de criteria van dit reglement voldoen. Vervolgens kiest elke jury midden januari een shortlist van 5 boeken.

 

Art.4 - Criteria

4.1.

De Boon literatuurprijzen worden uitgereikt aan het beste Nederlandstalige boek in de categorieën fictie en literaire non-fictie enerzijds en kinder- en jeugdliteratuur anderzijds.

4.2.

Onder ‘Nederlandstalig’ wordt begrepen een boek dat oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is.

Hardheidsclausule: als de toepassing van dit artikel, gezien de hoofddoelstellingen van de organisatie, leidt tot onbillijkheden of onrechtvaardigheden, dan kan het bestuur besluiten om af te wijken van hetgeen in dit artikel werd bepaald.

4.3.

Tot de categorie fictie en non-fictie behoren boeken die door de uitgever of de importeur worden aangemerkt met de volgende NUR-categorieën:

Tot de categorie kinder- en jeugdliteratuur behoren boeken die door de uitgever of de importeur worden aangemerkt met een van de volgende NUR-categorieën:

4.4.

De boeken moeten bij een professionele uitgeverij zijn uitgebracht. De professionaliteit van de uitgeverij moet aan minimumvoorwaarden voldoen en wordt beoordeeld in relatie met de boekhandel en bibliotheek en in relatie met de auteur. De boeken hebben een ISBN-nummer en zijn opgenomen in Boekenbank en CB Online. De uitgeverij verzorgt een aanbieding aan de boekhandel en hanteert de gebruikelijke leveringsvoorwaarden.

Manuscripten en drukproeven komen niet in aanmerking, evenals uitgaven in eigen beheer of publicaties bij een self-publishingbedrijf, een printing-on-demandaanbieder of een drukkerij.

4.5.

De boeken die voor de prijzen in aanmerking komen, moeten voor het eerst zijn uitgegeven tussen 1 september 2023 en 1 september 2024. Bij twijfel over de precieze datum van uitgave geldt de verschijningsdatum zoals vermeld op CB Online. Bij twijfel over de precieze verschijningsdatum beslist het bestuur.

4.6.

Voor de prijs en de shortlist komen alleen boeken in aanmerking van auteurs die, behoudens redenen van overmacht, op de prijsuitreiking aanwezig zijn en de prijs persoonlijk in ontvangst nemen.

4.7.

Postuum verschenen uitgaven zijn uitgesloten van deelname; de auteur dient ten tijde van het verschijnen van het boek in leven te zijn.

4.8.

De boeken mogen niet eerder in boekvorm verschenen zijn; ook heruitgaven en verzameld werk waarvan het grootste deel eerder in boekvorm werd gepubliceerd, worden uitgesloten van deelname. Een bundeling van verhalen of essays die eerder apart verschenen zijn, kan wel in aanmerking komen voor deelname.

 

Art.5 - Organisatie

5.1.

De inzendende partij (uitgeverij, importeur of auteur) bepaalt naar eigen keuze de boeken die meedingen naar de Boon.

Van elke aangemelde titel worden 7 papieren exemplaren ingestuurd. Deze boeken worden niet terugbezorgd.

Uitgevers kunnen titels die aan de in artikel 4 genoemde criteria voldoen, aanmelden via CB Online. Op die manier geeft de uitgever aan Centraal Boekhuis de opdracht om – zodra de titel beschikbaar is – 7 exemplaren op te sturen naar de juryleden van de Boon.

Uitgevers die niet zijn aangesloten bij Centraal Boekhuis moeten de titel(s) aanmelden door een mail te sturen naar accountsupport@cb.nl. Tegelijk sturen ze 7 exemplaren van de aangemelde titel(s) met pakbon naar het CB Inkomende Goederen poort 51 t.a.v. VAL-de Boon Literatuurprijs, Textielweg 3 4104 AM Culemborg, Nederland.

De kosten voor het samenstellen en verzenden van de boeken naar de juryleden door Centraal Boekhuis zijn voor rekening van de uitgever en worden door Centraal Boekhuis aan de uitgever in rekening gebracht.

Titels moeten uiterlijk op 30 augustus 2024 worden aangemeld.

Wie titels aanmeldt, verklaart zich akkoord met onderhavig reglement. De inzenders wordt verzocht om volgens volgende data de kandidaat-titels aan te melden en op te sturen:

  • 1 februari 2024 is de deadline voor het aanmelden en opsturen van titels die vanaf 1 september 2023 zijn verschenen.
  • 1 mei 2024 is de deadline voor het aanmelden en opsturen van titels van de voorjaarsaanbieding 2024.
  • 1 juli 2024 is de deadline voor het aanmelden en opsturen van titels van de zomeraanbieding 2024.
  • 30 augustus 2024 is de uiterste deadline voor het aanmelden van titels. 

Voor elke titel die de inzender aanmeldt, bezorgt hij het secretariaat ook een pdf via info@deboon.be.

5.2.

Zodra de shortlist van de genomineerde titels bekend is, stellen de uitgevers/importeurs/auteurs van deze titels bijkomend 20 exemplaren ter beschikking aan de organisatie voor communicatie, promotie enzovoort.

De uitgevers of importeurs en de auteurs van de genomineerde boeken worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die de organisatie zich voorneemt rond de prijsuitreiking te organiseren.

 

Art.6 - De prijzen

6.1.

De winnaars van de Boon ontvangen een bedrag van 50.000 euro. De jury bekroont een boek en geen auteur. Wanneer een boek het resultaat is van een samenwerking tussen auteurs en/of illustratoren, wordt het prijzengeld verdeeld overeenkomstig de verdeling van de auteursrechten zoals afgesproken in het contract met de uitgeverij.

6.2.

De genomineerden van de shortlist ontvangen een bedrag van 2.500 euro. Wanneer een boek het resultaat is van een samenwerking tussen auteurs en/of illustratoren, wordt het prijzengeld verdeeld overeenkomstig de verdeling van de auteursrechten zoals afgesproken in het contract met de uitgeverij.

6.3.

De prijzen worden jaarlijks publiek uitgereikt tussen begin maart en midden april. Het bestuur bepaalt de aard van het evenement en de locatie. De prijzen kunnen samen, dan wel los van elkaar worden uitgereikt.